Bio

Cong ty co phan giao duc EDULIFE duoc thanh lap vao nam 2015 voi su menh cung cap khoa luyen thi chung chi tieng anh A2 B1 B2 C1 trong thoi gian ngan nhat voi hieu qua cao Hien nay nhu cau nang cao nang luc ngoai ngu la dieu rat can thiet doi voi nhieu doi tuong tu sinh vien giao vien den cac doi tuong sau dai hoc nghien cuu sinh thac sy Theo do viec tim hieu ve cac tai lieu dinh dang bai thi dinh huong on tap la dieu rat can thiet nhung khong de dang neu khong co goc re bai ban ve tieng anh tu dau EDULIFE la don vi di dau trong dao tao chung chi tieng Anh theo khung nang luc 6 bac moi cua Bo GD DT Moi nam EDULIFE tiep nhan hon 10 000 hoc vien dang ky lop hoc truc tiep ca truc tuyen va co phan hoi rat tot ve chat luong giang day Doi voi chuong trinh luyen thi danh cho dau ra sau dai hoc nghien cuu sinh thac si EDULIFE to chuc hon 100 lop luyen thi tai Ha Noi va cac tinh lan can tap trung vao trinh do B1 B2 theo dinh dang Vstep Ty le thi dat cua hoc vien trong lan thi dau tien luon o muc cao voi tren 97 hoc vien Khi hoc vien dang ky thong tin Trung tam Edulife se tiep nhan thong tin va lien lac gui cho ban bai kiem tra hoan toan mien phi co the giup ban danh gia mot cach chinh xac nhat ve trinh do tieng Anh giao tiep hien tai cua ban dang o bac nao Tu do doi ngu tu van se sap xep ca hoc thoi gian hoc va chuong trinh hoc tap phu hop nhat danh cho hoc vien dam bao thoi gian hoc hop ly nhat voi hieu qua hoc tap tot nhat Thong tin chi tiet vui long tham khao tai website https://edulife.com.vn/ Add So 17 ngo 167 Tay Son Quang Trung Dong Da Ha Noi Email edulife com vn@gmail com Hotline 096 999 8170 0922 123 124