sudakar sekar

sudakar sekar

  • 0
  • 8
  • 3.4k

i have 4 years of exp in .Net to Sharepoint.

Jul 7 2014 2:52 AM
i have 4 years of exp in .Net. 
Now i want to move sharepoint.

is that good choice?

Answers (1)