priyadharshan sekar

priyadharshan sekar

  • 2.2k
  • 23
  • 25.7k

what is the scope for angular.js, backbone.js, node.js, ajax

Oct 3 2014 8:35 PM
what is the scope for angular.js, backbone.js, node.js, ajax, json(frontend developers) regarding job.

Answers (2)