Chandu Kumawat

Chandu Kumawat

  • NA
  • 1.4k
  • 84.8k

tell me

Oct 8 2015 9:57 AM
Which program construct must return a value?
a) Package b) Function c) Anonymous block d) Stored Procedure
e) Application Procedure 

Answers (5)