Akshay

Akshay

  • 2.1k
  • 82
  • 40.4k

Taxonomy Field Picker in Custom Webpart Property Panel

Nov 7 2014 7:13 AM
I have Taxonomy CONTROL ,i want to use Taxonomy Field Picker in Custom Webpart Property Panel
 how can i do it


Answers (1)